Involvera medlemsföretagen mer
23 april 2019

Involvera medlemsföretagen mer

En föränderlig omvärld ställer krav på att SABO ska kunna agera snabbare, samtidigt som åtgärder och utspel måste vara väl förankrade bland medlemsföretagen. Därför behöver medlemsföretagen involveras mer i SABOs arbete, anser SABOs styrelse.För att ta reda på hur samverkan kan öka föreslår styrelsen en översyn av organisationens styrning och relationen med medlemsföretagen.

I SABOs agenda för åren 2019–2023, som SABOs kongress ska besluta om den 25 april, finns förslag från SABOs styrelse om sju prioriterade verksamhetsområden.

Men här finns också ett avsnitt som handlar om relationen till medlemsföretagen.

Här konstateras att medlemsföretagens behov av stöd från SABOs experter ökar i en ”omvärld som är alltmer komplex, föränderlig och lättrörlig”. För att SABO ska leverera mesta möjliga medlemsnytta behöver både utvecklingsarbetet och påverkansarbetet i större utsträckning bedrivas tillsammans med medlemsföretagen, skriver styrelsen.

Redan i dag lämnar vd-rådet synpunkter på SABOs verksamhet och ställningstaganden, och även andra vd-grupper och expertgrupper fyller en viktig funktion för utvecklings- och påverkansarbetet, påpekar styrelsen.

Få ledamöter deltar

Däremot deltar medlemsföretagens styrelseledamöter bara i begränsad utsträckning i SABOs aktiviteter.

”Det finns goda skäl att se över möjligheterna att i större utsträckning tillvarata såväl deras kompetens i SABOs utvecklingsarbete som den resurs de utgör i SABOs intressebevakning,” skriver styrelsen i agendaförslaget.

Även möjligheterna till ökad samverkan mellan medlemsföretagens och SABOs styrelseledamöter bör ses över, menar styrelsen.

En händelserik omvärld ställer nämligen krav på att SABO ska kunna agera snabbare och tydligare utifrån allmännyttans intressen, samtidigt som åtgärder och utspel behöver vara väl förankrade.

Samlad översyn

Därför föreslår styrelsen att det ska göras en samlad översyn av relationen mellan SABO och medlemsföretagen. Syftet att öka medlemsnyttan och medlemsföretagens inflytande liksom att stärka SABOs utvecklings- och påverkansarbete genom att ompröva och förnya arbetsformerna.

Om kongressen beslutar enligt förslaget ska översynen omfatta

  • SABOs styrning, ledning och beslutsprocesser
  • vd-rådets funktion, uppdrag och arbetsformer
  • hur vd-rådet och andra vd-grupper och expertgrupper utses och arbetar
  • vad som ska ingå i medlemsavgiften
  • hur gemensamma utvecklingsprojekt ska finansieras
  • SABOs möjligheter att agera snabbare och tydligare i en föränderlig omvärld
  • hur medlemsföretagens styrelseledamöter kan engageras mer i SABOs verksamhet
  • SABOs regionindelning och regionernas roll.