Kongresshandlingar

01. Kongressens öppnande

02. Fråga huruvida kongressen sammankallats i stadgeenlig ordning

03. Information om och revisorernas rapport om kongressvalet

04. Information om ersättarnas tjänstgöring – rikslista

05. Ombudsförteckning – fastställande av röstlängd

06. Val av ordförande och två vice ordförande

07. Dagordning

08. Arbetsordning

09. Yttranderätt för representant för medlem samt gäster

10. Form för upprättande av kongressprotokoll samt val av och protokollsjusterare o rösträknare

11. Redovisning av inkomna frågor och form för besvarande

12. Val av kongressutskott samt remittering av ärenden till utskott

13. Framläggande av årsredovisningar

13.1 SABO årsredovisning 2017

13.2 SABO Årsredovisning 2018

14. Framläggande av revisionsberättelse

15. Fastställande av resultat och balansräkning för SABO och koncernen SABO (003)

16. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 2017 och 2018

17. Inkomna motioner

17.1 Utbyggnad av laddinfrastruktur – KBAB

17.2 Rimliga byggkostnader och rimliga kalkylmetoder – R v Malmborg

17.3 Översyn av lagstiftning för kommunala bostadsbolag – R v Malmborg

18. Inkomna frågor

19. Namnbyte

20. Associerat medlemskap

21. Ändring av stadgar

22. Uppföljning av Agenda 15-19

23. Agenda 2019-2023

24. Fastställande av kretsindelningen

25. Ändrad modell för medlemsavgift, fastställande av ram för årsavgiften för 2020 och 2021

26. Fastställande av arvoden

27. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen

28. Val av ordförande och två vice ordförande i styrelsen

29. Val av revisorer och revisorsersättare

30. Styrelseersättarnas tjänstgöringsordning

31. Rapport om verksamheten

32. Val av valberedning för kongressperioden

33. Kongressuttalande

34. Tid och plats för nästa kongress

35. Avslutning

Här är handlingarna samlade i ett dokument:

Kongresshandlingarna-i-ett-dokument_2019

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning_SABO-kongress_2019

Resersättning

Resersättning